Foto: Prevzaté z odpady-portal.sk

Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme – SPZ reaguje na článok „ZEVO je základom pre zníženie odpadu na skládkach, zhodli sa experti“.

Nedávno bol v denníku Odpady-portal.sk uverejnený článok, v ktorom experti – predstavitelia akademickej obce glorifikujú druhý najhorší spôsob nakladania s odpadmi, ktorým je energetické zhodnocovanie odpadov.

Nezohľadňujú pritom súčasné potreby obehového hospodárstva, nutnosť nového moderného prístupu k riešeniu nakladania s odpadmi, dokonca ani ciele a záväzky vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek.

V článku sa uvádza, že experti sa zhodli na tom, že „Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov sú základným riešením pri znižovaní skládkovania“.

Naše stanovisko:

Takto riešili znižovanie skládkovania vyspelé krajiny cca pred polstoročím. V súčasnej ére surovinovej, energetickej a klimatickej krízy je však toto riešenie považované za prekonané. Kľúčovým prístupom k znižovaniu skládkovania nie je energetické zhodnocovanie odpadov, ale skutočné uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.

To zahŕňa opatrenia, ako je predchádzanie vzniku odpadu, opätovné využitie odpadov a zvýšenie recyklácie. Tento smer v odpadovom hospodárstve sledujú aj politiky Európskej únie, ako sú napr. vylúčenie energetického zhodnocovania odpadov z taxonómie zelených investícií (Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088), plánované zaradenie spaľovní odpadov do systému obchodovania s emisnými kvótami, stanovenie cieľa pre znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu na polovicu do roku 2030 (Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (2020)) a nadchádzajúce Nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov.

V článku sa uvádza: „Filtrácia a rôzne automatizované procesy pri spaľovaní sú na takej úrovni, že moderné ZEVO (zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov) neznamená vôbec žiadne nebezpečenstvo pre okolité prostredie.“

Naše stanovisko:

Súhlasíme s konštatovaním, že úroveň zariadení na čistenie odpadových plynov sa posledné desaťročia výrazne zvýšila. To však neznamená, že spaľovne odpadov naďalej nezostávajú veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Aj pri dodržaní najlepších dostupných techník, tzv. BAT techník, spaľovne odpadov emitujú oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, tuhé znečisťujúce látky, chlorovodík, fluorovodík, ťažké kovy a dokonca aj nepatrné množstvá veľmi nebezpečných dioxínov a furánov.

Dodržanie tzv. BAT techník znamená len to, že tieto spaľovne odpadov dosahujú hodnoty emisií na dolnej hranici emisných limitov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2019/2010, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu. Je však potrebné ešte dodať, že povolené hodnoty emisií môžu byť prekročené v prípade tzv. OTNOC (iné ako normálne operačné podmienky), čo sú poruchy, nábehy a ukončovanie spaľovacieho procesu.

Takže konštatovať, že „ZEVO neznamená žiadne nebezpečenstvo pre okolité prostredie“, nie je správne.

V článku sa uvádza, že „Dáni by si určite nepostavili necelý kilometer od kráľovského paláca ZEVO, na streche, ktorého si ľudia môžu dať kávu, lyžovať a prechádzať sa v parku. Všetko je to vedľa komína, ktorý produkuje iba vodnú paru.“

Naše stanovisko:

Uvedená spaľovňa v Kodani sa prezentuje ako najčistejšia na svete. Napriek tomu nie je reálne očakávať, že by produkovala len vodnú paru. Aj spaľovne, ktoré sú postavené podľa BAT techník a teda aj táto v Kodani, produkujú znečisťujúce látky, ako sme uviedli v predchádzajúcom odstavci. Presvedčenie o tom, že ľudia si môžu dať kávu vedľa komína, vyplýva zrejme z toho, že jeho výška je 124 metrov z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

V článku sa uvádza, že „Menšie systémy na spracovanie odpadu v meste a produkciu tepla a elektriny existujú napríklad vo Fínsku,“ … „dnes zadarmo odoberajú odpad od okolitých obcí, lebo majú teplo zadarmo po celý rok a elektrinu za polovičnú cenu.“

Naše stanovisko:

Takáto informácia pôsobí na prvý pohľad veľmi lákavo. Avšak menšie systémy energetického zhodnocovania odpadov nie sú skutočne vhodné z dôvodu ich ekonomickej neudržateľnosti. Všetky zariadenia na energetické zhodnocovanie
komunálnych odpadov, ktoré boli posledné roky plánované a budované majú minimálnu kapacitu 100 000 ton spáleného odpadu ročne, a to z dôvodu ich ekonomickej udržateľnosti.

Výstavba spaľovní odpadov a ich prevádzka sú finačne náročné, pričom len samotné zariadenie na čistenie spalín predstavuje až 50 % z celkových nákladov určených na výstavbu. V článku chýbajú ďalšie informácie, ako aj zdroj týchto informácií.

Na záver článku sa ešte uvádza, že „ZEVO je jeden z prvkov cirkulárneho systému, ktorý zabezpečuje maximálne zhodnotenie energie. Predstavuje jedinú cestu pre zníženie objemu skládkovaného odpadu na minimum.“

Naše stanovisko:

ZEVO je súčasťou odpadového hospodárstva väčšiny štátov EÚ. V západných krajinách, ktoré v minulosti riešili obrovský nárast odpadov práve výstavbou spaľovní, je miera energetického zhodnocovania vysoká a stáva sa brzdou pre zavádzanie obehového hospodárstva.

Mnohé štáty prehodnocujú úlohu energetického zhodnocovania odpadov a prijímajú opatrenia na znižovanie jeho miery. V krajinách s nízkou mierou energetického zhodnocovania, ako je aj Slovensko, je nevyhnuté sústrediť sa v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva na vyššie stupne – prevenciu, opätovné použitie a recykláciu, a nie podporovať rozširovanie energetického zhodnocovania komunálnych odpadov.

ZEVO zostáva súčasťou odpadového hospodárstva a hoci nie je možné úplne vylúčiť tento spôsob nakladania, rovnako ako skládkovanie určitých špecifických odpadov, neznamená to, že ZEVO predstavuje cirkulárnu ekonomiku. ZEVO ničí surovinové zdroje, nie je efektívnym zdrojom energie a predstavuje významný zdroj emisií skleníkových plynov.

Vyhlásenie, že ZEVO predstavuje jedinú cestu pre zníženie objemu skládkovaného odpadu na minimum.“ je archaické vyjadrenie, nereflektujúce oficiálne postoje a legislatívu EÚ. Na záver ešte dodávame, že neexistuje žiadny oficiálny dokument o obehovom hospodárstve, ktorý by rátal s posilňovaním pozície ZEVO v obehovom hospodárstve a označoval ho za jedinú cestu k minimalizácii objemu skládkovaného odpadu.

Monika Medovičová
Priatelia Zeme – SPZ

Článok je prevzatý z odpady-portal.sk