Brantner Gemer

Obchodný názov Brantner Gemer s. r. o. so sídlom Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota spoločnosť používa od 01. 01. 2006. Je priamym právnym nástupcom spoločností Brantner Rimavská Sobota s. r. o., Brantner Revúca s. r. o. a ROZEKO s. r. o., ktoré pôsobili v oblasti odpadového hospodárstva.

História spoločnosti sa datuje už od roku 1993 cez spoločnosť VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY s. r. o. Revúca. Jej priamym právnym nástupcom sa v roku 2004 stala spoločnosť Brantner Revúca s. r. o. V Rimavskej Sobote vznikla v roku 1997 spoločnosť EKORIS, s. r. o. a jej priamym právnym nástupcom sa v roku 2004 stala spoločnosť Brantner Rimavská Sobota s. r. o. V Rožňave sa história spoločnosti začala písať od decembra 1999, kedy vznikla spoločnosť ROZEKO, s. r. o. Následne v roku 2006 medzi spoločnosťami Brantner Rimavská Sobota s. r. o., Brantner Revúca s. r. o. a ROZEKO, s. r. o došlo k fúzií pod názvom Brantner Gemer s. r. o.

Zameranie spoločnosti:

 • Technické služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mestá, obce, priemysel, podnikateľov. Čistenie mesta, komunikácií, kontajnerová služba, zimná údržba, separovaný zber.
 • Odpadové hospodárstvo pre mestá, obce, podnikateľov a priemysel
 • Čistenie mesta
 • Kontajnerová služba
 • Vykonávanie separovaného zberu a kompostovanie odpadov
 • Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy
 • Čistenie komunikácií
 • Zimná údržba
 • Starostlivosť o verejné osvetlenie
 • Správa cintorínov
 • Starostlivosť o zelené plochy, kosenie
 • Plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SKUPINY BRANTNER

1936

História rakúskej firmy Brantner s hlavným sídlom v dolnorakúskom Kremsi začína v roku 1936, keď Walter Brantner sen., narodený v roku 1910, zakladá najprv taxikársku firmu a neskôr cestovnú kanceláriu ako aj prepravnú autobusovú firmu, ktorou organizuje výletné cesty do oblasti Wachau.

1960

Akvizícia autobusovej firmy Kohl v Langenlois, ktorá vlastnila práva na nákladnú dopravu medzi Krems a St. Pölten, založenie cestovnej kancelárie v Kremse na Oberen Landstr., následne vybudovanie cestovnej kancelárie s filiálkami v Langenlois, Zwettl a St. Pölten.

1961

Pán Walter Brantner jun., narodený v roku 1940 vstupuje do otcovskej firmy a začína s postupným budovaním prepravnej firmy. Získanie prvého nákladného auta a kontinuálny rast prepravnej firmy, ktorá postupom času vytvorila prevádzky v Luxembursku, Aschaffenburgu a na Slovensku.

1976

O niekoľko rokov neskôr vzniká pod vedením Waltera Brantnera jun. obchodná vetva Odpadové hospodárstvo a Komunálne služby. Firma začína s odpadovohospodárskym spracovaním odpadu prvých obcí v Dolnom Rakúsku.

1991

Know – how a vízia firmy Brantner-Gruppe dali podnet k tomu, aby firma rozšírila svoju činnosť v oblastiach prepravy a logistiky, ako aj odpadového hospodárstva a Komunálnych služieb postupne do západnej i východnej Európy. Postupne boli založené dcérske spoločnosti v SRN, Luxembursku.

1992

Založenie dcérskych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Čechách.

1994

Otvorenie triediacej linky na plasty vo Wölbling.

1997

Otvorenie centrály v Kremse (Brennaustraße) pre odvetvie odpadového hospodárstva.

2000

Bernd Brantner, narodený v roku 1977 vstupuje do firmy. Medzinárodná expanzia firmy Brantner-Gruppe do strednej a východnej Európy pokračuje i naďalej.

2004

V Chorvátsku, Slovinsku a Rumunsku vznikajú ďalšie joint ventures v oblasti prepravy a logistiky a odpadového hospodárstva. Cestovné kancelárie a autobusová preprava boli vyčlenené z Brantner – Gruppe. Akvizícia NUA Abfallwirtschaft od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

2007

Založenie spoločnosti v Srbsku, postupné vybudovanie štyroch prevádzok v Srbsku.

2011

Založenie prvej spoločnosti v Turecku pre oblasť Istanbul.

Súčasnosť

Vznik novej dcérskej spoločnosti v Poľsku. Dnes predstavuje firma Brantner-Gruppe, ktorá je stále vedená ako 100 %-ný rodinný podnik, 65 pobočiek, ktoré zamestnávajú viac ako 3 000 zamestnancov, má v nasadení približne 1 000 vozidiel a strojov, 14 skládok, 11 triediacich liniek, 9 kompostární v Európe.