Odpady

Nosnou činnosťou skupiny Brantner na Slovensku je poskytovanie služieb pri nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru. Skupina Brantner na Slovensku vychádza zo skúseností materskej spoločnosti v Rakúsku a so svojich 12 ročných skúseností v mestách, obciach a podnikateľských subjektoch na Slovensku.

 

Služby v odpadovom hospodárstve

• zber, preprava a nakladanie s odpadmi
• triedenie a recyklácia odpadov
• zhodnocovanie odpadov
• zneškodňovanie odpadov
• spracovanie odpadov na alternatívne palivá
• kompostovanie
• legislatívne poradenstvo, hlásenia
• žiadosti o finančné príspevky za recykláciu