Služby

Na území mesta a okresu poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

  • komunálne služby
  • technické služby mesta
  • starostlivosť o verejné osvetlenie
  • zneškodňovanie, recyklácie a zhodnocovanie odpadov
  • čistenie mesta, komunikácií
  • kontajnerová služba
  • zimná údržba
  • správa cintorínov
  • starostlivosť o zelené plochy, kosenie
  • služby v odpadovom hospodárstve