Dňa 5.10.2022 sa v našich priestoroch zberného dvora v meste Rimavská Sobota v spolupráci s OZV NATUR-PACK, ktorá v meste Rimavská Sobota financuje triedený zber komunálnych odpadov, uskutočnila analýza separovaného zberu papiera z územia mesta. Bolo vytipovaných 10 ks 1100 l modrých kontajnerov z najproblematickejší lokalít mesta Rimavská Sobota a prímestských častí, ktoré sa samostatne vyzbierali a priviezli deň pred analýzou na zberný dvor. Analýza ukázala, že vyzbieraný papier v 1100 l nádobách vykazuje relatívne vysokú čistotu a taktiež vyťaženosť nádob, ktorá sa pohybovala v priemere na úrovni 30 kg na nádobu.

Napriek tomu sa v uvedenej vzorke našlo spektrum odpadov, ktoré tam nepatria , ako napr :

  • hygienické potreby, použité vreckovky
  • cigaretové ohorky
  • knihy a leporelá
  • plastové obaly
  • kombinované materiály na báze lepenky (tzv. nápojový kartón)

Čo sa týka vrecového systému z individuálnej bytovej výstavby v meste Rimavská Sobota, možno konštatovať, že väčšina obyvateľstva využíva naše služby spojené s mobilným výkupom papiera a teda nie sú v dostatočnej miere resp. takmer vôbec vyťažené poskytnuté kapacity formou modrých vriec. Z uvedenej analýzy dôjde k prehodnoteniu systému zberu v meste Rimavská Sobota a k optimalizácii celého procesu prostredníctvom rozloženia jednotlivých kapacít v meste pre rok 2023 tak, aby bol rozvíjaný potenciál zberu z komplexnej bytovej výstavby prostredníctvom častejšieho vývozu 1100 l nádob a redukciou počtu zberov z individuálnej bytovej výstavby prostredníctvom modrých vriec.