Foto: Vizualizácia CEBZ Poprad

Technológia, ktorú chcú tento rok spustiť na južnom Slovensku, má vytriediť aj rôzne druhy plastov. Investor zároveň rozbehol projekty i v dvoch ďalších mestách.

„Centrá na energetické a biologické zhodnocovanie odpadov.“ Pod týmto názvom skráteným na „CEBZ“ spoločnosti SPP a Brantner v posledných rokoch pripravujú projekty nových prevádzok, ktoré by mali vyrásť v rôznych regiónoch Slovenska.

Energetická spoločnosť a jeden z veľkých hráčov na odpadovom trhu sa dohodli na spolupráci v roku 2021. V lete 2023 následne založili spoločný podnik CEBZ s.r.o. Medzitým však už bežali prípravy jednotlivých projektov, vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Niekde zámery narazili aj na odpor.

Prvý z projektov v Nových Zámkoch už ale vstupuje do realizačnej fázy a tento rok chcú v novovybudovanom centre aj spustiť prvú prevádzku. Rok 2024 ale podľa investora bude kľúčový aj pre rozvoj ostatných pripravovaných projektov.

 

Ako napredujú projekty

SPP a Brantner deklarovali záujem vybudovať do roku 2027 tri závody CEBZ. Každý z nich je už momentálne v určitom štádiu rozpracovanosti.

Novozaložená spoločnosť CEBZ pripravuje projekty v v Nových Zámkoch, Martine a Poprade. V súvislosti so štvrtým závodom investor „považuje za perspektívny región“ Gemeru, ale o konkrétnej lokalite zatiaľ nehovorí.

Zatiaľ čo SPP ako dominantný dodávateľ energií na Slovensku pôsobí v celej krajine, Brantner je aktívny vo viacerých oblastiach, pričom viacero z jeho dcérskych spoločností pôsobí práve v regióne Gemera alebo v okolí.

Spoločnosť CEBZ vo včera vydanej tlačovej správe tvrdí, že v uplynulom období sa sústredila hlavne na získavanie rozhodnutí v procesoch EIA, okrem lokality Nové Zámky, kde projekt CEBZ vstúpil už do realizačnej fázy.

„V roku 2024 sa očakáva začiatok územných a stavebných konaní vo všetkých troch pripravovaných zámeroch, pričom v Nových Zámkoch sa plánuje aj spustenie technológie pokročilého triedenia,“ uviedla spoločnosť.

 

V Nových Zámkoch spustia linku

Zámer vybudovať závod CEBZ v Nových Zámkoch oznámili SPP a Brantner spolu so spoločnosťou Bytkomfort a vedením mesta v decembri 2021. Spomedzi všetkých zámerov je tento projekt aktuálne najďalej.

„Zámer už skôr získal právoplatné rozhodnutie v rámci EIA na triediacu linku, v roku 2023 nadobudlo právoplatnosť aj rozhodnutie EIA pre tzv. bioplynovú časť závodu,“ priblížil investor.

„V priebehu minulého roka bola ukončená výstavba haly pre budúcu triediacu linku, ktorá pracuje na báze optických technológií a na Slovensku ide o unikát. Linka dosahuje mimoriadnu presnosť triedenia a je schopná rozlíšiť aj jednotlivé formy plastu, ktoré môžu byť materiálovo opätovne zhodnotené,“ tvrdí CEBZ.

V minulom roku obstarali dodávateľa technológie, ktorým bude slovenská firma VÚMZ SK v spolupráci s globálnym dodávateľom optických snímačov TOMRA SORTING. Ten má svoj výrobný závod aj na Slovensku.

Na financovanie triediacej linky spoločnosť CEBZ získala aj viac ako štvormiliónovú dotáciu z európskych fondov. V aktuálnom roku 2024 teraz plánujú spustiť technológiu triedenia a zároveň získať stavebného povolenia na bioplynovú časť závodu. Tá bude tvoriť druhú zložku celého centra.

Nová technologická jednotka na spracovanie komunálneho odpadu má stáť vo výrobnom areáli spoločnosti Bytkomfort na Dvorskej ceste. „Lokalita bola zvolená tak, aby dopravným napojením ani svojou prevádzkou nezaťažovala obytné zóny mesta,“ zdôrazňuje CEBZ.

Predpokladané celkové investičné náklady bioplynového stupňa predstavujú 27 mil. eur. Prevádzka bude môcť spracovať až 60 000 ton bioodpadu ročne, a tým pokryť potreby širšieho regiónu. „Výhodou je, že v procese nedochádza ku žiadnej kontaminácii bioodpadu vytriedeného zo zmesového komunálneho odpadu a bioodpadu triedeného pri zdroji do tzv. hnedých nádob,“ tvrdí CEBZ.

Investor tiež predpokladá, že získaný biometán sa bude môcť využiť aj na výrobu tepla v zdroji centrálneho zásobovania teplom (CZT) Nové Zámky, vďaka čomu sa obyvatelia a mestské prevádzky budú môcť naďalej spoliehať na overené dodávky tepla a TÚV, avšak s nižšou uhlíkovou stopou.

 

V Martine a Poprade to ide pomalšie

Ostatné dva projekty sa zatiaľ posúvajú v povoľovacích procesoch. V roku 2023 martinský zámer získal právoplatné rozhodnutie v rámci EIA pre celý projekt vrátane triediacej linky, bioplynového stupňa a kompostárne. V roku 2024 je teraz cieľom investora získať stavebné povolenie na celý projekt.

Biometán vyrobený v Martine by mala využívať tamojšia tepláreň spadajúca pod štátny teplárenský holding. Tu však zatiaľ CEBZ hovorí iba o „predpoklad budúcej úzkej spolupráce.“ Biometán vyprodukovaný v CEBZ by však mohol byť využívaný aj ako ekologická náhrada fosílneho zemného plynu v dopravnom podniku mesta Martin, ktorý už prevádzkuje flotilu CNG autobusov.

Popradský zámer CEBZ získal rovnako v roku 2023 právoplatné rozhodnutie v rámci procesu EIA pre celý projekt. V roku 2024 tu chcú tiež získať stavebné povolenie, predpokladom je však zmena funkčného vymedzenia v rámci územného plánu mesta Poprad.

 

O technológii

Technológia CEBZ v pozostáva z triedenia zozbieraného komunálneho odpadu, pri ktorom sa z komunálneho odpadu vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto sa získajú napríklad papier, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Ten je ďalej spracovaný v bioplynovom stupni CEBZ a následne vo forme viacerých komodít, vrátane biometánu a biokompostu opätovne zužitkovaný v rôznych odvetviach hospodárstva alebo v poľnohospodárstve.

Pri spracovaní bioodpadu sa používa technológia suchej fermentácie, ktorá sa od bežných bioplynových staníc líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. „Výhodou je, že toto riešenie je vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, teda nie len pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane listov a trávy,“ uvádza CEBZ.

Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne obnoviteľný bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu alebo dopravy (bioCNG / bioLNG). Všetky procesy sa uskutočňujú v uzatvorených priestoroch a vznikajúci bioplyn sa ďalej spracováva na biometán.

Každé z plánovaných CEBZ má spracovať ročne 100 000 ton zmesového komunálneho odpadu a 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov. Zároveň má každé centrum vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu a optickou triediacou linkou maximalizovať zložky vhodné na recykláciu. Výstupom má byť tiež kompost na poľnohospodárske použitie a tuhé alternatívne palivo (TAP) pre cementárne alebo teplárne.

Článok je prevzatý z odpady-portal.sk