Vážený anonym!

V prvom rade ďakujeme za Tvoj list a keďže si sa nepodpísal, tak veríme, že sa naša odpoveď k Tebe dostane a zároveň táto odpoveď poslúži aj iným našim čitateľom pochopiť problematiku platieb za smeti, keďže táto téma nie je vôbec jasná a jednoduchá na pochopenie. V prvom rade treba rozlíšiť, na čo v skutočnosti poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad obec použije. Keďže máme v odpadoch 2 druhy služieb a to:

  • prvá je pre obyvateľov bezplatná – separovaný zber, teda zber papiera, plastov a skla, náklady na tieto služby platí tzv. „OZV“ = organizácia zodpovednosti výrobcov – tento zber je pre obyvateľov bezplatný a teda obec za tieto zložky zberovej spoločnosti neplatí, pre občanov je táto služba zadarmo, čo znamená, že keď obyvatelia obce viac triedia, obci ostáva menej odpadu, ktorý končí na skládke odpadu a teda obec šetrí peniaze a môže ich využiť na iné služby pre občanov
  • druhá je pre obyvateľov za odplatu – patrí sem zber a likvidácia komunálneho odpadu z čiernej nádoby, zber a zhodnotenie kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu z hnedej nádoby. To znamená, čím viac odpadu a najmä komunálneho odpadu obec vyprodukuje, tým viac výdavkov so zberom a likvidáciou tohto odpadu obec vynaloží. Dnes je najdrahšou komoditou kuchynský odpad, nasleduje komunálny odpadu a najmenej nákladnou pre obec je biologicky rozložiteľný odpad. V blízkej budúcnosti bude najdrahšou komoditou komunálny odpad, najmä z dôvodu povinnosti odpad pretrieďovať pred jeho uložením na skládku odpadu.

Čo sa týka systému stanovovania platieb za zvoz a likvidáciu odpadu, tak platí zákon, že obec by mala od obyvateľov vyzbierať toľko finančných prostriedkov, koľko musí zaplatiť za zber a likvidáciu odpadu zberovej spoločnosti. Každý rok si zberová spoločnosť prepočíta náklady na zber a likvidáciu a vyjednáva cenové podmienky s danou obcou v zmysle podmienok, ktoré jej to umožňuje vysúťažená zmluva. Následne by mala obec v spolupráci s obecným zastupiteľstvom preniesť tieto náklady vo forme poplatkov za komunály a drobný stavebný odpad na obyvateľov tak, aby obec nemusela doplácať z iných položiek svojho rozpočtu za odpadové hospodárstvo.

Realita je však taká, že častokrát poslanci obce nepovolia zvýšenie poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad pre obyvateľov, čo spôsobí, že obec musí ukrojiť z rozpočtu napr. na šport a kultúru, na obnovu ciest a chodníkov a iných oblastí, aby mohla za obyvateľov doplatiť rozdiel, ktorý jej do rozpočtu za odpadové hospodárstvo chýba. A toto je kameň úrazu celého systému, kedy zástupcovia obce nemajú možnosť rozhodovať o tom, kto a koľko zaplatí, no rozhoduje o tom poslanecký zbor. Tieto rozhodnutia častokrát neodrážajú skutočný stav, a preto obyvatelia vôbec nemajú potuchy o tom, koľko by v skutočnosti mali platiť a napriek tomu, že platia málo, sa im zdá, že platia veľa.

Ak by sme chceli písať všeobecne, tak obec či mesto, ktoré má dnes poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nastavený na úroveň nižšiu ako 30 € za obyvateľa a rok, takmer s určitosťou dopláca za každého svojho obyvateľa a spôsobuje tým škodu sama sebe. Predsa ani v prípade, že ideme do obchodu, či ak požadujeme akúkoľvek službu, nikto to nezaplatí za nás. A predsa v odpadoch je to inak, ak občan neplatí, častokrát to obec zaplatí zo svojho vrecka namiesto neho.

Ak by sme si prepočítali platbu 30 € na obyvateľa za rok pri napr. zbere odpadu za každý druhý týždeň, teda 26krát za rok, tak to predstavuje 1,15€ za jednu vysypanú nádobu. Je to veľa alebo málo? Viete, čo všetko sa schováva za jednou Vašou vysypanou nádobou? Mohli by sme menovať X procesov, použitej techniky, pracovníkov a odpracovaných hodín. Porovnajme si túto službu s cenami iných služieb, ktoré sú schopné vykonať osoby samé, napr. kaderníctvo, pedikúra, manikúra, masáže, atď. Aká cena za tieto služby je stanovená v uvedených odvetviach? Je platba 30 € na obyvateľa za 26 vývozov komunálneho odpadu za rok veľa? Necháme každému na zamyslenie.

A ako zabezpečiť spravodlivý systém, aby sa ľudia necítili oklamaní? Teda kto viac triedi platí menej? V prvom rade sa musia zreálniť výdavky obcí s výškou poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad a teda, ak je v obci stále platný poplatok 8, 12 či aj 20 € na obyvateľa za rok, je potrebné, aby poslanci obecných zastupiteľstiev nastavili poplatky najmenej na 35 € na každého obyvateľa za rok a až následne bude možné dávať zľavy tým, ktorí triedia a produkujú odpadu menej ako iní, ktorí odpad netriedia. V súčasnosti nie je možné zľavy poskytovať, keďže obyvatelia neplatia ani to, čo by mali.

Prístup, prestať triediť, odpady nezlacnie, práve naopak, ukrojí ďalšie prostriedky obce na iné nutné oblasti, ako je dopravná infraštruktúra, kultúra, šport, či iné dôležité časti.

Chyba nastáva v systéme, nie v tom, že odpad nie je potrebné triediť. Je potrebné na záver spomenúť, že komunálny odpad (čierna nádoba) bude čím ďalej z roka na rok drahšia a drahšia.

Veríme, že naša odpoveď pomôže mnohým naším čitateľom aspoň čiastočne pochopiť problematiku odpadov v kombinácii s úsporou finančných prostriedkov.

S pozdravom

Spoločnosť Brantner