Tlačové správy

Správna rada Recyklačného fonrdu dočasne pozastavila schvaľovanie dotácii pre projekty zberu a zhodnocovania odpadov, nakoľko takéto rozhodovanie by v súčasnosti nezodpovedalo požiadavkám ustanovenia § 64 ods. 8 zák. č. 223/2001 Z. z. podľa ktorého musí byť podkladom každého rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu komoditný program dotknutého sektora (sektorov) Recyklačného fondu resp. program činnosti všeobecného sektora, ktorý musí byť v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „POH SR“).
Keďže ostatný POH SR bol uznesením vlády SR schválený na obdobie rokov 2006 – 2010, v súčasnosti nie je v platnosti. Rovnaké obdobie rokov 2006 až 2010 pokrývali aj programy sektorov Recyklačného fondu, ich vypracovanie a schválenie na ďalšie obdobie nie je možné pred schválením POH SR, nakoľko ich obsah musí zodpovedať obsahu schváleného POH SR.

Dočasnou nemožnosťou rozhodovania o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu však nie je dotknutá možnosť priebežného podávania žiadostí o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Plynutie lehoty na rozhodnutie o žiadostiach o poskytnutí prostriedkov z fondu podľa § 64, ods. 7 zák. č. 223/2001 Z. z. však bude až do schválenia nového POH SR, resp. do rozhodnutia o predĺžení účinnosti doterajšieho POH SR aj na obdobie po skončení roku 2010 pozastavené.

Aj v tomto období však budú z Recyklačného fondu poskytované nárokovateľné príspevky obciam podľa § 64 ods. zákona o odpadoch a paušálne príspevky na čiastočné pokrytie nákladov spracovania starých vozidiel, prevádzkovania určených parkovísk, a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel na určené parkovisko.

Recyklačný fond bol zriadený deviatou časťou zákona o odpadoch v roku 2001 ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrozariadení, plastov, papiera, skla, vozidiel a odpadov z kovových obalov. Prideľované sú zväčša pre súkromné spoločnosti.

Fond v súčasnosti podľa odhadov Odpady-Portal.sk disponuje nevyužitými finančnými prostriedkami v sume približne 45 mil. eur.

Autor : Tlačová správa Recyklačného fondu | redakcia
© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.

Prevzaté z www.odpady-portal.sk