Politika životného prostredia

Vždy rešpektujeme a dodržiavame platné zákony a predpisy v oblasti životného prostredia. Naše podnikateľské zámery realizujeme vždy v súlade so všeobecne platnými etickými princípmi. Uskutočňujeme iba také opatrenia, ktoré minimalizujú následky našeho konania na životné prostredie. Uprednosťňujeme zhodnotenie odpadov, ich materiálovú recykláciu, prípadne energetické využitie tak, aby sa potenciál odpadov prednostne zužitkoval pred ich zneškodnením. Presadzujeme stotožnenie sa našich pracovníkov na všetkých úrovniach s deklarovanou enviromentálnou politikou našej spoločnosti.

Priznávame taktiež náš mimoriadny záväzok pri ochrane životného prostredia, ako jedného z najväčších poskytovateľov služieb v odpadovom hospodárstve a technických službách na Slovensku.