Služby občanom

 

– komunálne služby
– technické služby mesta
– starostlivosť o verejné osvetlenie
– zneškodňovanie, recyklácie a zhodnocovanie odpadov
– čistenie mesta, kanalizácií, komunikácií
– kontajnerová služba
– zimná údržba
– správa cintorínov
– starostlivosť o zelené plochy, kosenie
– plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok

ZBER