Skupina Brantner

Skupina Brantner v Európe

Brantner Walter GmbH je poprednou hornorakúskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá podnikaním v odpadovom hospodárstve. Rodinná firma s moderným štýlom riadenia bola založená už v roku 1936 v Kremse. V odpadovom hospodárstve podniká od roku 1976. Dnes spoločnosť Brantner Walter GmbH vyvíja činnosť v 7 krajinách Európy, vrátane Slovenska, kde je jednou z najúspešnejších a najväčších spoločností.

  • 70 ročná história a 30 ročné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi po celej Európe
  • 42 stredísk a viac ako 2000 spolupracovníkov v 7 krajinách Európy
  • ročný obrat skupiny viac ako 67 mil. Euro
  • viac ako 600 vozidiel denne v nasadení
  • najnovšie technológie zberu, prepravy a spracovania všetkých druhov odpadov

Skupina Brantner na Slovensku

Spoločnosť Brantner Walter GmbH, ako jedna z prvých, začala podnikať v odpadovom hospodárstve na Slovensku už v roku 1992. Vytvorila mnohé funkčné PPP (Public Private Partnership) modely spoločností ponúkajúce svoje služby pre viac ako 250 miest a obcí, viac ako 500.000 obyvateľov a 3.500 podnikateľských subjektov. Každý deň je tu pre Vás v nasadení viac ako 600 zamestnancov, ktorí sa starajú o zber, prepravu, triedenie zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov, o údržbu ciest, chodníkov a zelene, správe verejných priestranstiev, trhov a riadenia všetkých týchto činností.

Počas pôsobenia na Slovensku sme vytvorili funkčný a flexibilný systém orientovaný na zákazníka, či už je to občan, mesto alebo firma. Náš systém sa riadi požiadavkami klienta na efektivitu, ochranu životného prostredia, komplexnosť a dostupnosť služby. Skupina Brantner na Slovensku zneškodňuje na svojich 6 riadených skládkach komunálneho odpadu viac ako 220 000 ton odpadu.

Mapa pobočiek Brantner na Slovensku, pre detail nadíďte kurzorom na mesto.