Obchodné podmienky

PODMIENKY REALIZÁCIE ZÁKAZKY – /PRÁCE A DODÁVKY/ – ĎALEJ ČINNOSŤ.

Tieto podmienky realizácie zákazky upravujú vzťah objednávateľa a dodávateľa v súlade s platným právom. Na právne vzťahy viažuce sa k objednávke /po jej podpísaní zmluve – ďalej zmluva/, neupravené touto zmluvou, vzťahujú sa príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

PODMIENKY PREDMETU PLNENIA

 1. Dodávateľ vykoná objednanú činnosť v dohodnutom rozsahu a v zmysle technologických postupov dodávateľa.
 2. Dodávateľ zrealizuje objednanú činnosť v dohodnutom čase, za dodržania dohodnutých podmienok realizácie činnosti.
 3. Dodávateľ môže poveriť realizáciou činnosti inú osobu.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje objednanú a zrealizovanú činnosť prevziať a zaplatiť príslušnú cenu. MIESTO

PLNENIA A DODANIE ČINNOSTI

 1. Miesto plnenia je určené objednávkou.
 2. Objednávateľ je povinný byť prítomný pri výkone objednanej činnosti a je povinný výsledok činnosti riadne a včas prevziať, v opačnom prípade zodpovedá dodávateľovi za vzniknuté náklady a škodu.
 3. Podkladom pre prevzatie činnosti bude dodací resp. výkonový list dodávateľa.
 4. V prípade, že objednávateľ vytvorí podmienky pre výkon činnosti avšak pri jej realizácii nebude prítomný, bude činnosť dodávateľom zrealizovaná považovaná za zrealizovanú riadne a bez vád.
 5. Dodávateľ nie je povinný objednanú činnosť zrealizovať v dohodnutom termíne ak potreba času /množstvo/ pre jej riadne ukončenie je vyššia ako potreba času /množstvo/ deklarované v objednávke. V takomto prípade je objednávateľ povinný prevziať aj čiastočne zrealizovanú činnosť s tým, že termín jej dokončenia bude medzi zúčastnenými stranami následne dohodnutý.

CENA ZA ČINNOSŤ A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. V objednávke uvedená cena je určená dohodou zúčastnených strán v zmysle ust. §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platí pre merné jednotky uvedené v objednávke. K dohodnutej cene bude pripočítaná príslušná výška DPH.
 2. Ak pre objednanú činnosť bude v objednávke dohodnutá merná jednotka prekročená z dôvodov na strane objednávateľa, je dodávateľ oprávnený objednávateľovi fakturovať cenu aj za každých začatých 15 minút výkonu činnosti.
 3. V prípade, že počas realizácie činnosti vznikne objednávateľovi potreba uskutočniť činnosti iného druhu nad dohodnutý rámec, zúčastnené strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve so špecifikáciou dodatočne objednaných činností a cenou za tieto činnosti.
 4. Dodávateľ je oprávnený požadovať zálohu na výkon objednanej činnosti do výšky 70% z predpokladanej ceny zákazky.
 5. Cena za objednanú činnosť sa považuje za uhradenú pripísaním finančných prostriedkov na účet dodávateľa, resp. jej uhradením v pokladni dodávateľa.
 6. Dodávateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky, a to aj rôzneho druhu voči objednávateľovi aj jednostranným zápočtom.
 7. Objednávateľ je povinný nahradiť dodávateľovi vzniknutú škodu, ktorá mu vznikne z dôvodov na strane objednávateľa, napr. prestoj, nezrealizovanie činnosti po výjazde vozidla, iná kategorizácia odpadu ako deklarovaná, atď.
 8. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

 1. Objednávateľ je povinný upozorniť dodávateľa na zmeny súvisiace s realizáciou predmetu činnosti.
 2. Spolupôsobenie objednávateľa, v rozsahu zmluvne a zákonom vymedzených povinností objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od ktorej závisí včasné splnenie záväzku dodávateľa.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Na zodpovednosť za vady činnosti sa vzťahujú primerane ust. § 560 Obchodného zákonníka.
 2. Odstránenie uznaných vád vykoná dodávateľ spôsobom podľa svojej voľby po ich písomnom oznámení dodávateľovi objednávateľom. Zástupca dodávateľa sa dostaví k prejednaniu vád do troch pracovných dní od doručenia ich písomného oznámenia. Sankcie
 3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny objednanej činnosti je dodávateľ oprávnený pozastaviť plnenie ďalších zmlúv s objednávateľom o dobu omeškania objednávateľa s úhradou, čo nezakladá omeškanie na strane dodávateľa.
 4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za činnosť, je dodávateľ oprávnený uplatniť si zádržné právo na veci objednávateľa, ktoré má v danom čase dodávateľ v držbe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poverenými zástupcami zúčastnených strán.
 2. Zmluva sa považuje za riadne uzatvorenú aj keď originálne podpisy poverených zástupcov zúčastnených strán nebudú uvedené na tej istej listine ale z ich obsahu bude zrejmé, že sa jedná o totožnú činnosť.