Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Najpodstatnejšia časť komunálneho odpadu v podobe zmesového odpadu by mala s rastúcou mierou triedenia klesať. Jeho najväčšou využiteľnou zložku je biologicky rozložiteľný odpad, predstavujúci kľúč ku znižovaniu skládkovaného odpadu a zvyšovaniu miery recyklácie.

O riešeniach v rámci systémov mechanicko-biologickej úpravy odpadu hovoril na konferencii Odpadové hospodárstvo 2024 Peter Pajerchin, riaditeľ pre strategický rozvoj a inovácie spoločnosti Brantner a konateľ spoločnosti CEBZ, spoločného podniku SPP a Brantner.

Odpadové hospodárstvo na Slovensku sa pripravuje na zavedenie povinnej úpravy odpadu pred uložením na skládku. Vznikajúce MBÚ linky môžu mať rôznu podobu, čomu zodpovedajú ekonomické náklady investície a jej prínos.

Nie je linka ako linka

„Niektoré riešenia pozostávajú iba z drviča, sita a otvorenej stabilizácie bioodpadu. Ale čo to prinesie? Z hľadiska skládkovania aj recyklácie to veľmi nepomôže. Okrem kovov nič nezískame. Výhodou je relatívne rýchla inštalácia a nízke náklady. Možno polemizovať, či to má ekonomický a ekologický zmysel a nejde iba o zalepenie očí kvôli legislatívnej povinnosti úpravy odpadu,“ vraví expert.

Pokročilejší systém s optickou linkou má podľa už pozitívny vplyv na skládkovanie aj recykláciu, lebo sa aspoň niečo dokáže zhodnotiť. Takéto riešenie je už o niečo investične nákladnejšie a realizácia trvá dlhšie.

Tabuľka: Možnosti úpravy odpadu – prevzaté z odpady-portal.sk

 

„Závisí od uhla pohľadu, či tento systém vyhodnotíme tak, že pomáha recyklácii aj znižovaniu skládkovania, alebo nerieši nič z toho,“ vraví.

V súčasnosti najpokročilejší MBÚ systém zahŕňa zariadenia nielen na úpravu zmesového odpadu, ale aj vytriedených plastov a bioodpadu s nadstavbou v podobe bioplynovej stanice s uzatvorenou kompostárňou.

„Pri tomto systéme sú výzvou pomerne vysoké náklady a dlhá doba realizácie. Na druhej strane, ak sa správne nastaví, je to najekologickejšie a aj prevádzkovo efektívne riešenie z pohľadu mechanicko-biologickej úpravy odpadu,“ myslí si P. Pajerchin.

Nastavenie systému a využiteľnosť produktov

Práve vhodné nastavenie systému zberu sa odráža na kvalite vstupného materiálu a určuje štruktúru jednotlivých liniek a zariadení. Výsledkom by mal byť využiteľný produkt, inak linka nemá zmysel.

Pri správne nastavenom systéme triedenia sa podľa zástupcu spoločnosti dajú zhodnotiť komodity zo všetkých farebných kontajnerov s triedeným odpadom. Podstatná časť čiernych nádob so zvyškovým odpadom má uplatnenie v cementárňach a ZEVO zariadeniach.

Obrázok: Porovnanie najjednoduchšieho a najkomplexnejšieho systému úpravy odpadu – prevzatý z odpady-portal.sk

„Plasty a papier sú kľúčom k pokročilej MBÚ linke. Až vtedy sa realizuje skutočná materiálová recyklácia,“ vraví. Práve takéto komplexné riešenia pripravuje spoločnosť SPP v spolupráci s firmou Brantner.

Pozostávajú z troch základných technologických celkov – triediacich liniek na úpravu zmesového, biologického a plastového odpadu. Cieľom je získať čo najviac recyklovateľnej časti, výhrevný materiál premeniť na TAP alebo inak energeticky zhodnotiť, zvyšok uložiť na skládku.

Bioodpad z čiernych nádob nezmizne

Najväčší podiel v zmesovom odpade, zhruba 40 %, tvorí biologický materiál. Ten sa podľa odborníka nepodarí celý oddeliť a istá časť v čiernych nádobách stále bude zostávať.

„Na príklade našej materskej rakúskej spoločnosti vidíme, že aj po 20 rokoch optimalizovania systému zberu bioodpadu stále, zostáva v zmesovom odpade zhruba 15 až 20 % biozložky. Verím, že bude napredovať aj separovaný zber bioodpadu, kde bude potrebná aj mechanická predúprava kvôli sáčkom a iným nečistotám.“

Rovnako ako bioodpad z čiernych nádob, aj tento sa spracuje anaeróbnou fermentáciou. Avšak tieto dva samostatné prúdy sa nemôžu zmiešať, lebo výsledný kompost nie je využiteľný v poľnohospodárstve.

„Bioodpad v zmesovom odpade má tendenciu zašpiniť a znehodnotiť všetky recyklovateľné komodity v čiernej nádobe. Ak tvorí 40 %, nádoba je tak znečistená, že je problém sa s tým vysporiadať. Samostatný zber je dôležitý, aby sa dali vybrať kvalitné recyklovateľné komodity a zároveň vyrobiť kompost,“ objasňuje P. Pajerchin.

Rovnaký koncept komplexnej MBÚ linky

Všetky pripravované projekty CEBZ sa vyznačujú rovnakým konceptom. Dva samostatné fermentory, triediaca hala, zakryté kompostovacie tunely aj sklad vyzretého kompostu. V Nových Zámkoch je využitie bioplynu naviazané na možnosť dodávky do miestneho systému centralizovaného zásobovania teplom, v Martine sa ponúka možnosť využitia v teplárni alebo vtláčanie do distribučnej plynárenskej siete. Obdobný projekt v Poprade je založený na synergii s už existujúcou bioplynovou stanicou.

Rovnaký koncept má z pohľadu investora prinášať výhody v podobe vyladenej technológie, úspor pri obstarávaní, ale aj o niečo jednoduchší povoľovací proces.

Obrázok: Centrum pre energetické a biologické zhodnotenie odpadov v Martine – prevzatý z odpady-portal.sk

Celý článok prevzatý z odpady-portal.sk