Státisíce ton odpadov plánujú využívať na výrobu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív.

Zámer, o ktorom sme prvýkrát podrobnejšie informovali už v roku 2020, sa pretavuje do praxe. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a spoločnosť Brantner založili spoločný podnik, ktorého cieľom bude vybudovať technologické centrá cirkulárnej ekonomiky.

Prvé z takýchto zariadení vstúpilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie už na jeseň 2021 a právoplatné rozhodnutie získalo v auguste 2022. Povoľovacím orgánom vtedy zámer predkladali štátni plynári. O ďalšom obdobnom zariadení sa uvažuje aj pod Tatrami.

Po novom by tieto a ďalšie projekty už mal riešiť nový hráč s vlastnou právnou subjektivitou. Spoločnosť CEBZ s.r.o.

Centrá energetického a biologického zhodnocovania odpadov (CEBZ), o ktorých uvažujú v štyroch lokalitách, majú spracovávať po 100 000 ton komunálneho odpadu ročne. Výstupom zariadení bude biometán, ako aj kompost a tuhé alternatívne palivo (TAP).

 

Vyrobia biometán, kompost a TAP

Do spoločného podniku vstupuje štátny SPP, ktorý je najväčším dodávateľom energií na Slovensku a ktorý svoje podnikanie zároveň rozširuje aj o nové oblasti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti sú plynári aktívni aj v doprave a na západnom Slovensku napríklad plánujú vlastný veterný park.

Na druhej Brantner patrí medzi najväčších hráčov v odpadovom hospodárstve. Spoločnosti skupiny na Slovensku poskytujú služby v oblasti zvozu odpadov a prevádzkujú aj viaceré skládky odpadov. „Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel,“ konštatuje spoločnosť.

Práve na aktivity oboch firiem v rôznych oblastiach energetiky a odpadového hospodárstva má nadviazať aj nový spoločný podnik. O jeho vzniku dnes (28. júna) štátni plynári informujú v tlačovej správe, v obchodnom registri zatiaľ nová firma nefiguruje.

Technológie, ktoré bude nový spoločný podnik rozvíjať, majú na jednej strane podporiť vyššiu recykláciu odpadov a znížiť mieru skládkovania a na druhej strane zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív (TAP). Tie nachádzajú využitie napríklad v cementárenstve, využívať ich však plánuje napríklad aj štátna tepláreň v Žiline.

 

Technológia využije suchú fermentáciu

Podpis zmluvy o založení novej firmy CEBZ s.r.o. nadväzuje na memorandum o spolupráci, ktoré SPP a Brantner podpísali ešte v roku 2021. Podniky budú mať v CEBZ s.r.o. rovnocenný 50 % podiel. Nová spoločnosť bude mať dvoch konateľov a šesťčlennú správnu radu, v ktorej budú mať obaja vlastníci rovnaký počet nominantov.

„Týmto krokom príde na Slovensko progresívna technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko,“ uvádza SPP v tlačovej správe. Technológiu tzv. suchej fermentácie bioodpadov pre Energie-portal.sk podrobnejšie opísali Martin Kečkéš, špecialista rozvoja podnikania SPP a Tibor Papp, konateľ spoločnosti Brantner Slovakia Holding GmbH.

„Zásadným rozdielom oproti mokrej fermentácii je minimum miešadiel a minimum pohyblivých dielov,“ objasňuje M. Kečkéš. „Proces vyhnívania je veľmi podobný ako pri mokrej fermentácii. Materiál však v tomto prípade nie je rozmixovaný vo veľkom objeme vody, technológia pracuje s tuhšou zložkou. Rovnako výstupom mokrej fermentácie je prevažne kvapalný digestát, ktorý je horšie využiteľný, naopak zariadenie na suchú fermentáciu produkuje väčšiu zložku tuhého digestátu, ktorý je možné upraviť až na najvyššiu kvalitu kompostu.“

Suchá fermentácia má byť vhodným riešením pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), teda nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane orezov konárov a trávy. „Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne obnoviteľný bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu alebo dopravy (bioCNG / bioLNG). Všetky procesy sa uskutočňujú v uzatvorených priestoroch a vznikajúci bioplyn sa ďalej spracováva na biometán,“ vysvetľujú plynári.

 

Biometán chcú zužitkovať lokálne

Podľa CEO Brantner Green Solutions Slovakia Tibora Pappa všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Nové zariadenia CEBZ vidí ako nástroj, ktorý samosprávam pomôže a zníži množstvo odpadu končiaceho na skládkach.

„Som rád, že vďaka iniciatíve SPP a Brantner vytvoríme na Slovensku riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, trvalo udržateľnú úroveň. Z pohľadu odpadov očakávame, že celý systém zvýši mieru recyklácie a zhodnotenia o ďalších 70 % a takto sa zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %,“ hovorí T. Papp.

Na druhej strane plynári sa na projekt pozerajú aj cez prizmu energetickej bezpečnosti a diverzifikácie svojich zdrojov. Biometán vidia ako príležitosť na dekarbonizáciu svojho odvetvia a nástroj na znižovanie závislosti od klasických fosílnych zdrojov.

„Biometán je možné vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Samozrejme verím, že biometán využijeme hlavne priamo v miestach jeho výroby. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ podotkol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.

 

Hovoria o státisícoch ton odpadu ročne

Potenciálne lokality pre budovanie technologických centier CEBZ vytýčilo v Nových Zámkoch, Poprade, Martine a na Gemeri, zatiaľ bez špecifikácie konkrétneho mesta či obce.

Každé z technologických centier má podľa zámerov CEBZ spracovať ročne 100 000 ton komunálneho odpadu, resp. 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov.

Na strane výstupov má každé centrum vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu, kompost pre poľnohospodárske využitie a TAP pre cementárne alebo teplárne. Zámer tiež ráta s tým, že modernou optickou triediacou linkou sa v centrách vytriedia zložky vhodné na recykláciu.

 

Článok je prevzatý z odpady-portal.sk