Súťaž 2022!

Tipni si, koľko komunálneho odpadu vyhodí riaditeľ smetiarov!

Popis súťaže

Tipnete si, koľko komunálneho odpadu sa vyprodukuje v domácnosti riaditeľa spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. v roku 2022? Domácnosť pozostáva z 2 členov vo vekovom intervale 20 – 40 rokov, rodina má 2 psov a býva v rodinnom dome. Komunálny odpad sa odváža každý týždeň 1-krát. Separovaný odvoz plastov je realizovaný 2-krát za mesiac, odvoz papiera 8-krát ročne a odvoz skla zo spoločných 1100 l kontajnerov umiestnených na území samosprávy sa uskutočňuje 10-krát do roka . Odvoz bioodpadu je realizovaný 20-krát za rok, a to každý týždeň v období od marca do konca novembra. Domácnosť má taktiež 2 kompostoviská.

Tipnete si, koľko odpadu v kg sa za rok odvezie v čiernej nádobe z uvedenej domácnosti?

Údaje spolu s fotografiami odváženého odpadu budú priebežne dopĺňané na nasledujúcom linku:

 

Pravidlá súťaže

Uchádzači zapisujú svoje tipy v kilogramoch za rok do komentárov príspevku na Facebooku spoločnosti Brantner Gemer. Víťazom bude ten, kto sa trafí presne do správneho čísla v kg, ktoré uvedená domácnosť  vyhodí do čiernej nádoby. Do celkového objemu sa nepočíta stavebný a objemný odpad, iba váha komunálneho odpadu. V prípade zhody tipov viacerých uchádzačov vyhráva ten, kto zadá svoj tip skôr. V prípade, že nepadne presné číslo v kg, víťazom bude ten, kto sa svojím tipom najviac priblíži dosiahnutej skutočnosti a zároveň bude uverejnený ako prvý v poradí.

Súťaž bude prebiehať počas celého roka 2022 a bude vyhodnotená 31.12.2022. Víťaz bude kontaktovaný prostredníctvom sociálnej siete Facebook v deň vyhodnotenia a dohodne si podmienky a termíny uplatnenia svojej výhry.

Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Brantner.

Možné výhry

Víťaz získa možnosť stráviť deň v spoločnosti Brantner Gemer s.r.o., kde uvidí, ako sa s odpadom nakladá na Gemeri. Rovnako získa možnosť odvozu 1 ks veľkoobjemného kontajnera aj s likvidáciou zdarma v celkovej hodnote 300 EUR bez DPH a bude mu zabezpečený smetný kôš na separovaný odpad do domácnosti.

Ochrana osobných údajov

Dotknutá osoba (ako účastník súťaže) na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne vyjadrujem a udeľujem súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu:

  • zverejňovania informačných materiálov zo súťaže v priestoroch spoločnosti, na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
  • zverejňovania výsledkov súťaže organizovanej spoločnosťou v priestoroch spoločnosti na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
  • zverejňovania súpisiek súťaže,
  • poskytovania osobných údajov podľa propozícii súťaže organizovanej spoločnosťou, v rozsahu: – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianského preukazu.
  • zverejňovania informačných materiálov z podujatí v priestoroch spoločnosti na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
  • spracovávanie videozáznamu oprávnenými osobami s priebehu súťaže organizovanej spoločnosťou,
  • zverejňovanie výsledkov súťaže organizovanej spoločnosťou v priestoroch spoločnosti, na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne, v rozsahu: individuálne a spoločné fotografie, video a audio záznam.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie, udeľujem dobrovoľne  na obdobie trvania súťaže a po dobu 10 rokov od ukončenia súťaže podľa skartačného poriadku spoločnosti.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prihlásením sa do súťaže dotknutá osoba na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne tým vyjadruje a udeľuje súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov.