Výroba alternatívnych palív z odpadov

Výroba alternatívnych palív z odpadov

Výroba alternatívnych palív z odpadov V oblasti výroby alternatívnych palív z odpadov poskytujeme nasledovné služby: zber a nakladanie s odpadmi a druhotnými surovinami, vhodnými pre použitie ako alternatívne palivo príprava, výroba a spracovanie alternatívnych palív...
Výroba alternatívnych palív z odpadov

Separovaný zber, triedenie a recyklácia

Separovaný zber, triedenie a recyklácia V oblasti separovaného zberu, triedenia a recyklácie poskytujeme nasledovné služby: navrhovanie a projektovanie systému separovaného zberu, návrhy na propagáciu separovaného zberu zber, triedenie, zhodnocovanie a recyklácia...
Výroba alternatívnych palív z odpadov

Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov V oblasti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov poskytujeme nasledovné služby: zhodnocovanie odpadov kompostovaním zneškodňovanie odpadov skládkovaním zneškodňovanie odpadov spaľovaním riešenia pre všetky druhy...
Zber, preprava a nakladanie s odpadmi

Zber, preprava a nakladanie s odpadmi

Zber, preprava a nakladanie s odpadmi Odvoz odpadu je jedna zo základných služieb Brantner Gemer. Zabezpečujeme ho nasledovne: zabezpečenie komplexného riešenia zberu odpadov zberové nádoby, zberová technika, logistika, manipulačná technika vystavenie dokladov o...