Zber, preprava a nakladanie s odpadmi

Odvoz odpadu je jedna zo základných služieb Brantner Gemer. Zabezpečujeme ho nasledovne:

  • zabezpečenie komplexného riešenia zberu odpadov zberové nádoby, zberová technika, logistika, manipulačná technika
  • vystavenie dokladov o zhodnotení a recyklácii
  • spracovanie a konečné zhodnotenie odpadov
  • zhromaž’dovanie odpadov
  • preprava odpadov
  • legislatívne poradenstvo, tvorba POH a hlásení
  • outsourcing pre podnikateľské subjekty