Separovaný zber, triedenie a recyklácia

V oblasti separovaného zberu, triedenia a recyklácie poskytujeme nasledovné služby:

  • navrhovanie a projektovanie systému separovaného zberu, návrhy na propagáciu separovaného zberu
  • zber, triedenie, zhodnocovanie a recyklácia druhotných surovín zo separovaného zberu
  • prevádzkovanie zberných dvorov
  • zber a zhodnocovanie elektronického šrotu
  • kompostovanie