Separovanie odpadu je dôležitou súčasťou ochrany životného prostredia, ako aj pre výrobu nových výrobkov, preto naša spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. zorganizovala na podnet Základnej školy na Pokrokovej ulici v Krásnohorskom Podhradí prezentáciu pre žiakov 3. a 4. ročníka.

Súčasťou prezentácie bolo separovanie odpadu (plasty, papier, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, šatstvo…), recyklácia a nežiadúce vplyvy človeka na prírodu.

Už počas prezentácie boli žiaci veľmi všímaví a zapájali sa do diskusie, čím nás obohatili o ich poznatky.

Na záver prezentácie si žiaci mohli vyskúšať separovanie odpadu a za ich šikovnosť a vedomosti si od nás zaslúžili veselý a praktický darček.