Naša súťaž má svojho víťaza!

Súťaž, ktorú zorganizovala v roku 2022 naša spoločnosť, našla svojho víťaza. Stala sa ňou pani Soňa Tirra Sikorová, ktorá sa svojím takmer presným tipom zo dňa 1. 1. 2022 (čas 20:54:20) najviac a najskôr priblížila k skutočne odvezenému množstvu komunálneho odpadu z čiernej nádoby z domácnosti riaditeľa našej spoločnosti. Celkové odvezené množstvo predstavovalo v roku 2022 spolu 75,395 kg.

Gratulujeme víťazovi, ktorého budeme v blízke dobe kontaktovať.

Zaujímavosťou je, že tip 74 kg uviedli 2 uchádzači vrátane víťazky, no druhý rovnaký tip bol uvedený až 20. 12. 2022 (čas 11:15:26) pánom Belánom. Pravidlá súťaže však určili za víťaza toho, kto svoj tip uviedol v skoršom termíne.

Poďme sa však pozrieť na detailnejšie vyhodnotenie celého nášho experimentu, ktorého hlavným cieľom bolo zistiť zloženie odpadov v bežnej dvojčlennej domácnosti, a stanoviť tak potenciál triedenia odpadu. Celý proces váženia a evidencie odpadov na naše prekvapenie nebol zaťažujúci a ani obzvlášť náročný, stačilo len prispôsobiť sa novým postupom. Treba povedať, že domácnosť riaditeľa už mala zavedený svoj systém triedenia odpadu, a preto tento experiment nepredstavoval pre uvedenú domácnosť nič nové, akurát bolo potrebné zvyknúť si na váženie. Veľkou výhodou pri triedení predstavoval komfortný systém, ktorý má samospráva v rodinných domoch zavedený, a to vrecový zber papier a plastov, samostatný zber bioodpadu formou 120 l nádob, zber tuhého komunálneho odpadu zo 120 l nádob a zber skla z 1100 l nádob, ktoré sú rozmiestnené vo vzdialenosti max. 150 m od každého rodinného domu.

Čo ukázali všetky čísla?

Z grafu môžeme vidieť, aké zloženie odpadu bolo v uvedenej domácnosti vyprodukované. Musíme priznať, že každá domácnosť je jedinečná a závery nemožno aplikovať pre všetkých rovnako, no výsledky naznačujú, že tvrdenia o minimálne 45 % podiele biozložiek v pomere k tuhému komunálnemu odpadu sa potvrdili. Veď v uvedenej domácnosti sa vytriedilo z kuchyne (šupky z ovocia, zeleniny, kôstky, čajové vrecká, nahnité ovocie, nahnitá zelenina, odrezky z nakúpenej zeleniny) až neuveriteľných 76,288 kg za rok, čo v pomere k zvyšnému komunálnemu odpadu 75,395 kg predstavuje až 50,29 %, teda viac, ako uvádzajú rôzne štúdie. Navyše treba doplniť, že zber bioodpadu predstavuje iba zber zložiek rastlinného pôvodu, a teda nie zložky, ako napr. škrupiny z vajec, pokazené pečivo alebo varené jedlá či pokazené mliečne produkty. Ak takéto prípady nastali, tak skončili v komunálnom odpade. Takýchto prípadov však bolo počas sledovaného obdobia minimum. Taktiež do uvedeného množstva biologicky rozložiteľných odpadov sa nezarátaval odpad zo záhrady (napr. zhnité ovocie zo stromov, pokosená tráva, konáre zo stromov, pohrabané lístie), keďže tento odpad bol umiestňovaný buď do kompostérov v záhrade alebo priamo do 120 l nádoby, ktorá bola odvážaná, a teda bolo nemožné zabezpečiť váženie tohto odpadu. Skresľovalo by to totiž výsledky, ktoré by mali slúžiť ako motivácia pre občanov z bytových domov, ktorí neprodukujú tento typ odpadu. Kávový grunt bol ako jediný odpad z kuchyne umiestňovaný do záhradného kompostu a taktiež nebol samostatne vážený. Do záhradného kompostu neboli umiestňované žiadne iné zložky z kuchyne, nakoľko sme chceli predchádzať prilákaniu hlodavcov.

Výsledky tiež ukazujú, že významný podiel v tejto domácnosti majú plasty a papier. Plasty pochádzali najčastejšie z nákupov potravín a predstavovali najmä obalový materiál, no častou zložkou boli aj obaly z kúpeľňovej drogérie (obaly z práškov, šampónov, sprchových gélov, krémov či sprejov). Domácnosť nevyužívala balené nápoje v PET fľašiach, no ak sa nejaké PET fľaše vyskytli, tak boli vrátené cez zálohovacie automaty v supermarketoch a tieto neboli ani vážené, keďže išli mimo systému odvozu zberovou spoločnosťou. Rovnako to platilo aj pre plechovky, ktoré obsahovali nápoje. Veľmi častou zložkou boli kovové plechovky z krmiva pre psy, ktoré nie sú zálohované a zbierajú sa v spoločnom zbere s plastami. Čo sa týka papierovej zložky, podstatnou časťou boli najmä letáky a noviny zo schránok a ďalej obalový materiál z tovarov objednaných prostredníctvom donáškových služieb. Z uvedeného možno konštatovať, že papier a plasty tvoria v našich životoch naozaj dôležitú a významnú úlohu a stretávame sa s nimi ako obalovými materiálmi každý deň a na každom kroku. Ich dôsledným triedením môžeme ušetriť mnoho zdrojov, ktoré netreba nanovo produkovať, ale využiť ich z procesu recyklácie. Veď ich spoločný podiel tvorí až 43 % všetkých odpadov v tejto domácnosti, čo predstavovalo taktiež neuveriteľných takmer 140 kg za rok.

Čo sa týka poslednej sledovanej zložky, a to skla, môžeme konštatovať, že sledovaná domácnosť využíva produkty, ktoré sú balené v sklenených obaloch menej často ako produkty balené v papieri či plastoch. Sklo pochádzalo najmä zo zaváranín využívaných pri varení alebo z nápojov, ako napr. víno alebo iné nápoje, ktoré sú balené v sklenených obaloch a ktoré nepatria do zálohového systému.

Pozrite si ešte raz sumár výsledkov v tabuľke.

*Vážila sa nakoniec iba zelená časť z kuchyne, zeleň zo záhrady nie je možné spoľahlivo odhadnúť/vážiť.

Je potrebné ešte spomenúť, že domácnosti s malými deťmi, ktoré používajú detské plienky, by dosiahli výrazne vyššie hodnoty komunálneho odpadu, no domácnosti bez týchto špecifík majú veľký potenciál k poctivému triedeniu odpadu už priamo u seba, teda pri zdroji. Rovnako je potrebné dodať, že samosprávy ponúkajú svojim občanom častokrát možnosť bezplatného dovozu odpadu na zberný dvor, okrem drobného stavebného odpadu (ten je spoplatnený), a teda aj iné zložky, ktoré v našom experimente nefigurujú, boli likvidované touto formou. Ide napr. o objemný odpad (napr. pri veľkom upratovaní najmä starých domov), biologicky rozložiteľný odpad – napr. väčšie kusy odrezkov zo stromov alebo korene, elektroodpad (rôzne spotrebiče, ale aj malé elektroodpady, ako napr. baterky), vytriedený nebezpečný odpad – samostatne rozdelené použité obaly z nebezpečných odpadov (prázdne bandasky z olejov, prevádzkových kvapalín strojov, použité olejové handričky, žiarivky, olejové filtre atď.) a tekuté nebezpečné odpady, ktoré je potrebné zbierať oddelene, ďalej rozpúšťadlá, kyseliny či zásadité kvapaliny. Ďalšou zložkou, s ktorou sme sa počas roka stretli, bol použitý kuchynský olej, ktorý je rovnako možné odovzdať na zbernom dvore bezplatne alebo odovzdaním v supermarketoch, prípadne na čerpacích staniciach – určite nepatrí do výlevky v kuchyni!

Finančný dopad triedenia odpadu

Pozrime sa ešte na to, aký poplatok za smeti by mala domácnosť riaditeľa platiť za odpady odvezené v roku 2022 na podmienky samosprávy, na území ktorej bol odpad vyprodukovaný.

Komunálny odpad – 120 l čierna nádoba

 • zber 52-krát/rok
 • vyprodukovaný odpad za rok: 75,395 kg
 • odvoz a likvidácia 1 tony odpadu v uvedenej samospráve v roku 2022: 70,80 EUR s DPH
 • odhadovaný náklad na vyklopenie 1 nádoby: 1 EUR
 • náklad na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu spolu za rok 2022
  = 52 x 1 + 75,395/1000 x 70,80 = 57,34 EUR

Biologicky rozložiteľný odpad – 120 l hnedá nádoba

 • zber 40-krát/rok
 • vyprodukovaný odpad: 76,288 kg
 • odvoz a likvidácia 1 tony odpadu v uvedenej samospráve v roku 2022 (vrátane vyklopenia nádob): 90,60 EUR s DPH
 • náklad na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu spolu za rok 2022
  = 76,288/1000 x 90,60 = 6,91 EUR

Papier, plasty a sklo – vrecia + 1100 l nádoba z verejných priestranstiev

 • Zber je financovaný prostredníctvom OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov), a teda pre občanov a samosprávy je bezplatný.

Výpočet poplatku, ktorý by mala domácnosť za rok 2022 platiť:

= 57,34 + 6,91 = 64,25 EUR – po rozrátaní na počet členov domácnosti (2 osoby) = 32,125 EUR/osoba/rok

*Poznámka: nádobu na komunálny odpad bolo možné vyložiť až 52-krát, v skutočnosti bola vyložená 39-krát, no pre jednoduchšiu kalkuláciu sme ponechali údaj 52-krát. Treba si však uvedomiť, že odvoz predstavuje najdrahšiu položku. Ak by sme znížili počet vývozov na 39-krát, došlo by k úspore 13 EUR (teda v poplatku za odpady by to bolo o 6,50 EUR/osoba/rok menej). Zároveň nosnosť jednej 120 l nádoby je cca 35 kg, teda možno konštatovať, že pri ročnej produkcii spolu 75,395 kg by bolo možné ešte znížiť počty vyklopení a tým výrazne ušetriť na celkovom náklade. Predstavme si situáciu, že by bol zber realizovaný iba 26-krát ročne. Po prepočte by mohol byť vyrubený poplatok za odpady pre občana na úroveň = 26 x 1 + 75,395/1000 x 70,80 = 31,34 EUR – po rozrátaní na počet členov domácnosti (2 osoby) = 15,67 EUR (súčasný vyrubovaný poplatok samosprávou predstavuje 30 EUR/obyvateľ/rok – možno konštatovať, že sledovaná domácnosť platí viac, ako reálne potrebuje, čím dochádza k dotovaniu iných občanov, ktorí odpad netriedia).

Čo ak by nedochádzalo k žiadnemu triedeniu odpadov a všetko by končilo v čiernej nádobe za predpokladu, že odvoz odpadu sa zrealizuje každý týždeň 1-krát, t. j. spolu 52krát/rok ?

 • spolu odpady za rok = 321,506 kg

= 52 x 1 + 321,506/1000 x 70,80 = 74,76 EUR – po rozrátaní na počet členov domácnosti (2 osoby) = 37,38 EUR

Na záver možno konštatovať, že triedením odpadu dokáže jedna domácnosť znížiť výdavky na vývoz odpadu zhruba o 16 % pri predpoklade odvozu odpadu v počte 52-krát za rok. Ak by došlo k zníženiu frekvencie odvozu tuhého komunálneho odpadu v dôsledku poctivého triedenia odpadov na polovicu, úspory môžu dosiahnuť aj viac ako 100% oproti dnešnému stavu.

Všetky detailné údaje môžete nájsť na nasledujúcom linku: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YalAIZI_RQPNoSHI5cHzn6a2aVvttvNxEEht972iqO4/edit?usp=sharing

Ak sa vám náš experiment páčil, neváhajte zdieľať náš článok, ktorý, veríme, inšpiruje aj ostatných okolo nás k poctivému triedeniu odpadu.