Občania v meste Rimavská Sobota ukázali, ako môžu môže každý prispieť k zlepšeniu svojho okolia a pomôcť ďalším obyvateľom zlepšiť podmienky separovania odpadu.

Obyvatelia mestskej časti IBV Sobôtka v spolupráci s mestom Rimavská Sobota a spoločnosťou Brantner Gemer realizovali v mesiacoch August-September 2022 projekt s názvom „Odpad do prírody nepatrí“.

Zámerom projektu bolo vyriešenie problému s triedeným odpadom v mestskej časti IBV Sobôtka a zároveň zvýšenie povedomia obyvateľov o triedení odpadu a o škodlivosti odpadu pre prírodu. Doposiaľ boli kontajnery na triedený odpad v tejto mestskej časti umiestnené najprv pri detskom ihrisku, neskôr hneď vedľa cesty voľne na lúke v blízkosti krovinatých porastov. V priebehu pár dní boli kontajnery preplnené, vietor následne odpadky rozfúkal po okolitej lúke, kríkoch, po ceste a znečisťoval tak jednak prírodu, ale aj ohrozoval okoloidúce autá. Preto sa obyvatelia mestskej časti rozhodli zapojiť do Participatívneho rozpočtu mesta Rimavská Sobota, kde uspeli so svojim projektom a zo získanej dotácie vybudovali účelné a estetické kontajnerové stojisko. Následne bola na stojisko umiestnená veľká náučná tabuľa o triedení odpadu a o dobe rozkladu rôzneho odpadu v prírode. Nechýba ani zeleň, ktorá tu bola vysadená a skrášlila okolie stojiska.

Realizáciou tohoto projektu sa vyriešil problém s odpadkami, znečisťovaním prírody a v neposlednom rade sa prispelo k šíreniu osvety o triedení odpadu medzi obyvateľmi. Vybudovaný priestor bude slúžiť dlhodobo pre verejnoprospešný účel obyvateľov mestskej časti a môže byť inšpirujúcim príkladom aj pre ostatných obyvateľov, inštitúcie a firmy, ktoré môžu tiež svojim aktívnym prístupom prispieť k spoločenskému prospechu.

Týmto chceme poďakovať všetkým zapojeným stranám – mestu Rimavská Sobota a občanom mestskej časti Sobôtka za tento skvelý nápad a realizáciu, ktorú sme podporili zakúpením nových kontajnerov na separovaný zber.

Veríme, že takýchto úspešných spoluprác bude v budúcnosti iba pribúdať.