Viete čo je to TAP a z čoho sa získava?

TAP (tuhé alternatívne palivo) sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. Je to veľmi kvalitná náhrada za tradičné palivo.

 

A z čoho sa získava?

Všetky plasty, ktoré sa dovezú na zberový dvor pri separovanom zbere zo žltých kontajnerov a vriec sa roztriedia na separačnej linke. Tak nám vzniknú na jednej strane produkty, ktoré sú určené na recykláciu (PET fľaše, tvrdý plast, plasty z drogérie, plechovky, viacvrstvové kombinované materiály a fólie). Plasty, ktoré nie je možné recyklovať, sa zhodnotia najekologickejšou alternatívou – teda palivom v cementárni.  Prečo najekologickejšou? Pretože spaľovaním TAP nedochádza k uvoľňovaniu popolčeka do ovzdušia, ale popolček je zachytávaný a pridávaný do výsledného produktu cementární.

Výroba TAP v skupine Brantner je situovaná v našej sesterskej firme v Dubnici nad Váhom. Vďaka tomu žiaden plast z triedeného zberu plastov neskončí na skládke odpadov.

Tabuľka porovnania výhrevnosti jednotlivých vybraných druhov palív