Vybrali sme zopár najdôležitejších zmien v zákone o odpadoch účinné od 01. 11. 2021, s ktorými sa väčšina z nás môže v praxi stretnúť:

 1. V § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: „j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu109a) za obdobie Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 372/2021 Z. z. predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.“. Znamená to, že obce a mestá budú povinné zasielať výkazy a hlásenia o komunálnom odpade z obce na Okresný úrad, štatistický úrad, OZV a ministerstvo. Zároveň budú musieť na svojej webovej stránke do 31.5. kalendárneho roka zverejniť štatistický výkaz za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
 1. S účinnosťou od 1.11.2021 už firma bude musieť svoje komunálne odpady riešiť cez zberové spoločnosti a nedávať ich do nádob obce/mesta.
 1. Dopĺňa sa prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu (tzn. miera znečistenia nádob na separovaný zber) na nasledujúce roky:
  • 2021 – do 35% vrátane
  • 2022 – do 30% vrátane
  • 2023 – do 25% vrátane
  • 2024 a nasledujúce roky – do 20% vrátane

Ak je znečistenie vyššie, za takýto odpad zodpovedá obec, nie organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 1. S účinnosťou od 1.11.2021 nastáva posun vo výpovediach obec/výrobca voči OZV. Ak chce vypovedať výrobca zmluvu OZV-čke, musí ju odoslať do 20.augusta kalendárneho roka. Ak chce vypovedať zmluvu obec, musí ju odoslať do 30.9. kalendárneho roka. Zároveň zmluva medzi OZV a mestom/obcou bude musieť byť uzatvorená minimálne na 2 roky (momentálne je to 1 rok).

5. S účinnosťou od 1.1.2025 budú obce a mestá povinné zabezpečiť na svojom území zber textilu.