Súťaž!

Tipni si, koľko papiera a papierových obalov vyzbiera naša spoločnosť v mesiaci apríl 2023

Popis súťaže

Opäť prichádzame s ďalšou tipovačkou, pri ktorej môžete vyhrať víkendový pobyt v Dolnej Strehovej v našich chatkách zadarmo plus občerstvenie ku grilovačke.

Tipnite si, koľko ton papiera a papierových obalov spolu vyzbiera naša spoločnosť Brantner Gemer v mesiaci apríl 2023 z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava pri výkupoch a zberoch papiera od občanov zmiest a z obcí a firiem dokopy.

Za papier sa považujú: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier zošity, katalógy. Do papierových obalov patria tašky, kartóny, lepenka a pod.

Pozor!
Nápojové kartóny od mlieka, džúsov a vína nepatria do papierových obalov.

Pravidlá súťaže

Uchádzači zapisujú svoje tipy v tonách v mesiaci apríl 2023 do komentárov príspevku na Facebooku spoločnosti Brantner Gemer.
Víťazom bude ten, kto sa trafí presne do správneho čísla v tonách. V prípade zhody tipov viacerých uchádzačov vyhráva ten, kto zadá svoj tip skôr. V prípade, že nepadne presné číslo v tonách, víťazom bude ten, kto sa svojím tipom najviac priblíži dosiahnutej skutočnosti a zároveň bude uverejnený ako prvý v poradí.

Súťaž bude ukončená 22.5.2023 a bude vyhodnotená 26.05.2023.
Víťaz bude kontaktovaný prostredníctvom sociálnej siete Facebook v deň vyhodnotenia a dohodne si podmienky a termíny uplatnenia svojej výhry.

Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Brantner.

 

Ochrana osobných údajov Dotknutá osoba (ako účastník súťaže) na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne vyjadrujem a udeľujem súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu:
  • zverejňovania informačných materiálov zo súťaže v priestoroch spoločnosti, na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
  • zverejňovania výsledkov súťaže organizovanej spoločnosťou v priestoroch spoločnosti na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
  • zverejňovania súpisiek súťaže,
  • poskytovania osobných údajov podľa propozícii súťaže organizovanej spoločnosťou, v rozsahu: – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianského preukazu.
  • zverejňovania informačných materiálov z podujatí v priestoroch spoločnosti na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,
  • spracovávanie videozáznamu oprávnenými osobami s priebehu súťaže organizovanej spoločnosťou,
  • zverejňovanie výsledkov súťaže organizovanej spoločnosťou v priestoroch spoločnosti, na webovom sídle spoločnosti, faceebookovej stránke spoločnosti, webovej stránke youtube a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne, v rozsahu: individuálne a spoločné fotografie, video a audio záznam.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie, udeľujem dobrovoľne  na obdobie trvania súťaže a po dobu 10 rokov od ukončenia súťaže podľa skartačného poriadku spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Prihlásením sa do súťaže dotknutá osoba na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne tým vyjadruje a udeľuje súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov.