S čiastočným oneskorením spôsobeným dodacími lehotami kontajnerov na kuchynský odpad no predsa od 4.10.2021 začíname zber kuchynského odpadu v meste Rimavská Sobota. Mesto Rimavská Sobota zabezpečí pre občanov mesta zber kuchynského odpadu zo 660 l nádob rozmiestnených po jednotlivých sídliskách, spolu ich bude 145 ks.

Je veľmi dôležité dodržiavať základné pokyny popísané na nálepke umiestnenej na každej nádobe resp. v letáčiku nachádzajúcom sa na začiatku článku.
Prosíme všetkých, aby do nádob hádzali iba odpad, ktorý tam patrí. V prípade, že v nádobách bude iný odpad, kontajner bude označený nálepkou nevhodný odpad a bude vyvezený ako komunálny odpad na skládku namiesto zhodnotenia v kompostárni.
Umývanie a dezinfekcia nádob nebude prebiehať pri každom zbere, ale iba na základe objednávky a požiadaviek mesta Rimavská Sobota.
Veríme, že spoločnými silami túto novú výzvu zvládneme!